#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ภานุมาศ พรหมชาติ
2.เด็กชาย ธนพล วิลัย
3.เด็กชาย จิรพรรดิ์ กาญจนะชาติ
1.นาง มะณี ชัยสอน
2.นาย รัชพงษ์ เชิดชน
2 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก เมืองใหม่
2.เด็กหญิง ขวัญรัตน์ แก้วไพรวัน
3.เด็กหญิง ฐิตินันท์ วันเฉลิม
1.นาง นลินี ศรีนุเคราะห์
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา หวลคนึง
2.เด็กหญิง ชลดา ไชยสิทธ์
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นางสาว ธนอมร จรรยากรณ์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
89.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย กิตติชัย กงซุย
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ดิอินทร์
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อิติกานต์ อัตพงษ์
2.เด็กหญิง ณภัทรา วิลา
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นางสาว ธนอมร จรรยากรณ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อรัญญา สุภาพ
2.เด็กหญิง สุพิชชา ผามะณี
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ หมายมั่น
2.เด็กหญิง ปิยาพัชร เจดีย์
3.เด็กชาย จตุพร กาญจนะชาติ
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นาย ศตนันท์ พันสีเงิน
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
92.50
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ กาญจนะชาติ
2.เด็กหญิง ไพริน กาญจนะชาติ
3.เด็กหญิง ลดาวัลย์ กุมภวงค์
1.นางสาว เสาวนีย์ เจริญรักษ์
2.นาง สุพรรณิการ์ นันทสิงห์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง แก้วกัลยา อริกุล
2.เด็กหญิง อาริษา ประเสริฐ
3.เด็กหญิง ศศิวิมล เขียวอ่อน
4.เด็กหญิง สุธาศีณี แก้วชะอุ่ม
5.เด็กหญิง นิภาวรรณ วันเจริญ
1.นาง พรทิพย์ สอนสา
2.นาง บุญเรือน จันทร์พลงาม
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ปนัดดา วันเจริญ
2.เด็กหญิง ชลธร พงษ์อ่อน
3.เด็กหญิง รุจิรา วันยอด
4.เด็กหญิง นันทิยา กึ่งวงษ์
1.นาง พรทิพย์ สอนสา
2.นาย ทวีวัฒน์ สุพล
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ต่ายฤทัย วรรณพงษ์
2.เด็กชาย ธัชนนท์ ธัญญเจริญ
3.เด็กชาย ศุภวิชญ์ วิพันธ์
4.เด็กหญิง วราภรณ์ มูลา
5.เด็กหญิง ธัญญาพร บุญล้อม
1.นาย เรวัติ ศรีนุเคราะห์
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
12 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วคำ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุตรสัมฤทธิ์
3.เด็กหญิง กรนิภา แก้วไพรวัลย์
1.นางสาว ดารุณี ดวงดี
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธัญรดา หอยสังข์
2.เด็กหญิง สวรส ใสนาม
3.เด็กชาย นันทวัฒน์ ประชุมวงษ์
1.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อนัญญา สิมณี
2.เด็กหญิง ชลธิชา คะนอง
3.เด็กหญิง จันธิดา หวลคนึง
4.เด็กหญิง แพรพิไล ภูนาหา
5.เด็กหญิง สุจารี มุ่งรวยกลาง
6.เด็กหญิง พิชญธิดา องอาจ
7.เด็กหญิง สุริยา วันเจริญ
8.เด็กหญิง แพรวา แก้วยงค์
9.เด็กหญิง นริศรา ขันที
10.เด็กหญิง ณัฐกมล พูลสุข
1.นาง มะณี ชัยสอน
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
3.นาย รัชพงษ์ เชิดชน
15 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง กรรณิกา สีวะโสภา
2.เด็กหญิง จารุกัญญ์ คำแหง
3.เด็กหญิง อชิรญาณ์ สมจิตร
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
16 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ อ่วยกลาง
2.เด็กหญิง รัตนาวลี พลชัย
1.นาง วิลาวัลย์ พันธ์ยงค์
2.นาง พันทิพา ศรีสุข

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม