#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง นันทิยา สุดสังข์
2.เด็กหญิง ธนิญา เทาศิริ
3.เด็กชาย ณรงศักดิ์ ทองเต็ม
4.เด็กหญิง กมลวรรณ ขยันวงษ์
5.เด็กหญิง อนุธิดา สะเดา
6.เด็กชาย ธนกฤต โพธิสาร
7.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ สมบัติ
8.เด็กหญิง จิรัชญา สมรัตน์
9.เด็กชาย พสุนิต ดอกพอง
10.เด็กหญิง จิรัชญา โตประโคน
11.เด็กหญิง กมลพรรณ จิตรโสม
12.เด็กหญิง รัตติกาล โพธิสาร
13.เด็กหญิง สุพรรณิกา สมบัติ
14.เด็กชาย ชาตรีวิทย์ จิตรโสม
15.เด็กหญิง นิภาพร โพธิสาร
16.เด็กชาย อัษฎาวุธ ศิริเทศ
17.เด็กชาย คมกฤต โพธิสาร
18.เด็กหญิง จุฑามาศ ไวทัน
19.เด็กชาย ฉันทวัชร สมหวัง
20.เด็กชาย ชัชพงศ์ รอดดอนไพร
21.เด็กหญิง พิมพ์สุดา บุญจูม
22.เด็กหญิง ชยานันท์ แก้วลอย
23.เด็กหญิง ตวงรัตน์ อุณาพันธ์
24.เด็กหญิง ปิยพร อุดมเดช
25.เด็กหญิง สลิลทิพย์ สุดสังข์
26.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญศรัทธา
27.เด็กหญิง ปวีณา บุตตะโยธี
28.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ สุดสังข์
29.เด็กหญิง ชนิษฐารัตน์ ศรีดาพันธ์
30.เด็กหญิง วิณรัตน์ โคตะมา
31.เด็กหญิง จิรัฐติกาล จุมพิต
32.เด็กชาย สริพงศ์ จันคนา
33.เด็กหญิง บุษยากร เปียพรัด
34.เด็กหญิง พัชรธิดา วรจันทร์
35.เด็กหญิง นิพาดา กาลสุวรรณ
36.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
37.เด็กหญิง นิตธิดา โพธิสาร
38.เด็กหญิง ฉันชนก โพธิสาร
39.เด็กหญิง ปัทมาวรรณ ทองจันทร์
40.เด็กชาย ณัฐกิตต์ พะโสม
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาง ชลิตา เอียงผา
3.นางสาว บุษบา เสาแก่น
4.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
5.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
6.นาย สัญญา ศรีสุข
7.นางสาว อัญชลี ทองวิจิตร
8.นางสาว ศยามล สุดสังข์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม