#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย สุริยา รุ่งคำ
1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง เบญญาภา ศรีวงษ์
1.นางสาว ทัศนียา กมลมาลย์
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง เกตน์นิภา หล้าอุดม
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง วิชาดา แก้วแสง
1.นางสาว กรติกา มูลคำ
5 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง วิชาดา แก้วแสง
2.เด็กหญิง ศิริกัลยา วันคาร
3.เด็กหญิง อัญชิสา บุญเฟรือง
1.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
2.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม