#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กชาย สุปวีย์ ดาวจันทร์
2.เด็กหญิง ชนิกานต์ ขุนอ่อน
3.เด็กหญิง สิริลักษณ์ ไชยสุวรรณ
4.เด็กหญิง ภริดา ไชยสุวรรณ
5.เด็กหญิง วรรณวิสา แสฃทอง
1.นางสาว จารุรินทร์ ปุระมงคล
2.นางสาว ขวัญฤดี ใจตรง
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขแสวง
2.เด็กหญิง จันทร์นภา ศรีรัตนะ
3.เด็กหญิง วาสินีย์ สายจันทร์
4.เด็กหญิง นุชนาฏ แอร์สิทธิ์
5.เด็กหญิง สุภานันท์ มีวงค์
1.นาย ภูริณัฐฏ์ เนียมพันธ์
2.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม