#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สิรการณ์ อินโบราณ
2.เด็กชาย เกียรติภูมิ สินสระ
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
20
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ชลธิชา ชูคำ
2.เด็กชาย ปิ่นเจริญ โค๊ะแสง
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ศุภโชค สุภาพ
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
94.25
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ขึ้นพล
2.เด็กหญิง เพลินพิศ นันทะสิงห์
3.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
81.79
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย วิวิศน์ ผการัตน์
2.เด็กชาย ชุติพงษ์ เชื้อคำจันทร์
1.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
2.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ศศิธร สินศิริ
2.เด็กหญิง ธนิดา แถบหอม
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นางสาว ณัฐาวดี บุตกร
7 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วิภาวรรณ สุพันธ์
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วิมลทิพย์ สหารัตน์
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ธิดาพร ขวัญเมือง
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.20
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม
1.นาง ไพจิตร นครชัย
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม