#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย นาถวัฒน์ ประทุมวงศ์
2.เด็กชาย สรรค์ชัย พิบูลบท
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุดใส
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ไปรยา มะโนชาติ
2.เด็กชาย ปิยวัตน์ แซ่เซียว
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
3 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง อารียา วงษ์หนองแวง
1.นางสาว วิริยา โยธา
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ธวงษ์ พันธ์ชัย
2.เด็กชาย ณัฐธัญ อบอุ่น
1.นาง จิราพร สีดา
2.นาง สมสนิท อบอุ่น

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม