#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สำนวน
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บริบูรณ์
3.เด็กชาย อชิรวิชญ์ ปรางค์สถิตกุล
1.นางสาว สุพัฒตรา กงล้อม
2.นางสาว วรัญญา ชูเชื้อ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม