#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง อัญชลิตา บัวจันทร์
1.นาง วิชชุมา กะริโส
2 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง พิมนภาพร จันทร์ประสิทธิ์
2.เด็กหญิง เบญจมาศ ใจเครือ
1.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
2.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง วารินทร์ทิพย์ บุญรักษา
2.เด็กหญิง พรชิตา เสนาน้อย
3.เด็กหญิง อุมารี จันประสิทธิ์
1.นาง วิชชุมา กะริโส
2.นาง ประไพศรี สุขพอดี
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย ฤทธิไกร องอาจ
1.นาง วิชชุมา กะริโส
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย สุรสีห์ เพียเพ็ง
1.นาง วิชชุมา กะริโส

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม