#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย เจษฎา ชัยธรรม
2.เด็กชาย รัฐภูมิ เทิญทะเกษ
3.เด็กชาย ชัยภัทร สิงห์แสง
1.นาย ประสิทธิ์ สายเสน
2.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ ร่วมทรัพย์
1.นาง สมสมัย วงวงฬ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง ประภัสษร สายทอง
1.นาง สมสมัย วงวงฬ
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง สุกัญญา ใจเรือง
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ ชูจิตต์
3.เด็กหญิง กนกวรรณ วรภาพ
4.เด็กหญิง พิศญาภรณ์ บัวสร
5.เด็กหญิง วีรยา เย็นประโคน
6.เด็กหญิง กัลยา นิสัย
7.เด็กหญิง จีรนันท์ นิสัย
8.เด็กหญิง กัลยา ศรีจันดา
9.เด็กหญิง กชกร วังลึก
10.เด็กหญิง สโรชา สีน้อย
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาย ประสิทธิ์ สายเสน
3.นาย รัตนพล โงนเงิน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม