#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
70.33
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย สิทธิพล วันสุข
2.เด็กหญิง ภัทราวดี คุมมินทร์
1.นางสาว เกศริน จอมคำ
2.นาง เสวียน ไชยปัญญา
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง จิราวรรณ แก้วทำ
2.เด็กหญิง นิภารัตน์ ภาสุดา
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง พรชิตา ดวงพล
2.เด็กหญิง ปาลิตา พงษ์วัน
1.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
77.50
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง อรพิมล สัตพันธ์
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม