#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง ชมพูนิกข์ เกษรสร้อย
1.นางสาว คชาภรณ์ หลักบุญ
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กชาย พิสิฐ แก่นสาร
2.เด็กชาย ศรนรินทร์ สุวรรณคำ
1.นาย ดวงตา บุญชาลี
2.นางสาว ณัฐธิดา ไชยโพธิ์
3 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง รวีวรรณ ก้านสี
2.เด็กหญิง นัทธมน แก่นสาร
3.เด็กหญิง ปนัดดา ไกรศรี
1.นางสาว ณัฐธิดา ไชยโพธิ์
2.นางสาว นันทิยา พรหมทา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม