#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง กานต์สิริ ประสงค์
1.นางสาว ราตรี ไตรภพ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
73.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ชมพูนุช คำโฮม
1.นางสาว ราตรี ไตรภพ
3 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร ศรีดาเลิศ
1.นางสาว ผจงจิต โทวาท
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย จินดากร ปานประชาติ
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง สุวิมล หวนคนึง
2.เด็กหญิง สุนิสา ขันทะวัตร์
1.นาย แผน โสดาโคตร
2.นาย กิตติพงษ์ ศิริเวช

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม