#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ชญาภา วรรณประภา
2.เด็กชาย รชต แจ่มศรี
3.เด็กหญิง ปัญญาพร อินธิเดช
1.นางสาว มลญาณี ลีศรี
2.นางสาว ศิวิมล ทำแก้ว

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม