#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
63.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธีรภัทร ทำนุ
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ชนาภัทร ดวงงอก
1.นางสาว วิภาดา ทองตัน
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย เกริกฤทธิ์ แก้วนพคุณ
1.นางสาว วิภาดา ทองตัน
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
63.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย เกรียงไกร งามทรัพย์
2.เด็กชาย ธนโชติ อารีย์
3.เด็กหญิง นัฐธิกานต์ ยายสถิตย์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม