#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กหญิง ปัทมา ต้นกันยา
2.เด็กหญิง ชนกนันท์ มนตรี
1.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
2.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
2 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ แก้ววงค์สา
1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม