#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ จูมครอง
2.เด็กชาย คมกฤษ จันทสินธุ์
3.เด็กหญิง สุภาพร สิมพร
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
1.เด็กชาย สิทธิกร ก่อสุข
2.เด็กหญิง อริสา ยศศิริ
3.เด็กหญิง จรรยมณฑน์ โจมสติ
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
1.เด็กหญิง อุทิพย์ สีดาแก้ว
2.เด็กหญิง รัตนาพร พันกิ่งทิพย์
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นางสาว จินดารัตน์ สุขศรี
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
95.25
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
1.เด็กหญิง อุทิพย์ สีดาแก้ว
2.เด็กหญิง รัตนาพร พันกิ่งทิพย์
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ ตรวจมรรคา
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นางสาว ทัศยา รองทอง
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
1.เด็กชาย สิทธิชัย ศิริบุญ
2.เด็กชาย วัศพล จูมครอง
3.เด็กชาย พรศักดิ์ ศรีบุรี
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
6 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ตันโยธา
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
1.เด็กชาย บดินทร วงษ์นอก
2.เด็กชาย ธนโชติ ไกรดวง
3.เด็กชาย ธนาวุฒิ กุลมาศ
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม