#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ พลศรี
2.เด็กชาย พงศกร นิลเกษ
3.เด็กชาย ธัญเทพ สาเลิศ
1.นาย วสันต์ คำเพราะ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กาญจนวัฒน์ สมภะวะ
2.เด็กชาย ประเสริฐ คูหา
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ไกรวิทย์ เครือบุตร
2.เด็กชาย ธนพล สุขวงค์
3.เด็กชาย วุฒิชัย คำแสนราช
1.นาย วสันต์ คำเพราะ
2.นาง มยุรี จันทวี
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย จิตติพัฒน์ จันทร์แก้ว
2.เด็กชาย ยศกร ทองสุข
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาง เพียงดาว สวัสดี
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ธีรวุฒิ เมยดง
2.เด็กชาย วัลลภ ก้านเกตุ
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
6 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ศุภิสรา สุวรรณดี
2.เด็กหญิง ทิฆัมพร ไชยคุณ
3.เด็กหญิง วิไลกานต์ ประสานวงค์
1.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
2.นาย ถาวร กล้าหาญ
7 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย สัตยา โคตทอง
2.เด็กหญิง ชนิสรา สอนจิตร
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เมียดสีนา
1.นาง มยุรี จันทวี
2.นาง เพียงดาว สวัสดี
8 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย วีระยุทธ เจริญทัศน์
2.เด็กชาย ปองพล สุขชาติ
3.เด็กหญิง ปิยะพร บุญค่ำ
1.นาง มยุรี จันทวี
2.นาง ปิยะนัส บำรุง
9 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย สัตยา โคตทอง
2.เด็กหญิง ชนิสรา สอนจิตร
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เมียดสีนา
1.นาง เพียงดาว สวัสดี
2.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง นิญาพร พละศักดิ์
2.เด็กชาย ปรินทร ขจรจิตร
3.เด็กหญิง นภัสสร พรมสิงห์
4.เด็กหญิง อรจิรา ศรีรุ่งเรือง
5.เด็กหญิง ปนัดดา นันทา
1.นางสาว จันทนา คำเพราะ
2.นางสาว ณัฐกานต์ ทองศรี
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กฤษฏาวุฒิ พรมมาสุข
2.เด็กชาย กิตติพันธ์ สิงหาสินธุ์
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
2.นางสาว ธนิตตา พันธนู
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
93.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กฤษฎา พิริเกรง
1.นาย ไชยยา ดวงแก้ว
13 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คำมะกุล
1.นาย ไชยยา ดวงแก้ว
14 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กาญจนวัฒน์ สมภะวะ
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ สีมาวงษ์
3.เด็กชาย ประเสริฐ คูหา
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาย วิทยา ทองเหลือง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม