#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย กรณรินทร์ ทองโสม
2.เด็กชาย ชัยนเรศ ชัยโพธิ์
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นางสาว เบญจวรรณ มั่นยืน
2 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง เพชรดาวรรณ ชุ่มเย็น
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
3 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ชาลิสา ทุมมา
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง อนันตพร คำทวี
2.เด็กหญิง กมลวรรณ วงค์แสง
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาย ประกาศิต ชูเสน
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ชรินทิพย์ เสาร์คำ
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มั่นยืน
3.เด็กหญิง ศรุตา นิ่มคุ้ม
1.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.50
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง กวินภรณ์ บุญสมทบ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม