#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง อารยา สุขวงศ์
2.เด็กหญิง พรพิมล สุขวงศ์
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
2.นาย ไผท คงศรีลา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก พูนชัย
2.เด็กหญิง ชนนิภา บานที
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ ริทองปราบ
2.เด็กชาย พลกฤต ลือชา
3.เด็กชาย พีรภาส จันทร์โท
4.เด็กชาย ณัฐพงษ์ แสงสุวรรณ์
5.เด็กชาย สิทธิเดช วันยอด
6.เด็กชาย รัตนะ เกษี
1.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
2.นาย ไผท คงศรีลา
3.นาย กิตติ ประชัน
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ปภัสสร ไกยะฝ่าย
1.นาง กัญภร แถวไธสง
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง แก้วชฎาพร เช่นรัมย์
1.นาง กัญภร แถวไธสง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
81.25
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง อรอุมา ถาวร
2.เด็กชาย อนุสรณ์ ลิทองปราบ
1.นางสาว นฤมล นามวงษา
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.50
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย บัญจพล ถาวร
1.นาย สุชาติ เบ็ญจศักดิ์
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง สุรินทร หลายเจริญ
1.นาง ณัฐิยา ชาลี
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ช่อผกา คำแพง
1.นาง ณัฐิยา ชาลี
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2.เด็กชาย สุริยา ก้านเกตุ
1.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
2.นาย ไผท คงศรีลา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม