#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ศุภสัณห์ ซึรัมย์
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
2 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย อดิศร ชื่นบาน
2.เด็กชาย จิราพัฒน์ ตรีวงศ์
3.เด็กชาย ธรรณรินทร์ ออมสิน
1.นางสาว จิ่น ศรีรมย์
2.นาง ติ๋ว แจ้งจรัส
3 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
73.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย กฤษณพล บุญพึ่ง
1.นาง อุบลรัตน์ กาญจนเสน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม