#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย จินตนา อัมภรณ์
2.เด็กหญิง เนตรชนก จันทร์ตั้ง
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย ทองคำ บัวจูม
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง นันทกานต์ เวียนเป๊ะ
2.เด็กหญิง วันฤดี โพธิคำวงค์
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย ประเสริฐ โสภากุล
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย พิชัย สุนาอาจ
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย จงใจเทศ
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย ประเสริฐ โสภากุล
4 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย สกุลเพชร บุญเลี้ยง
1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม