#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
91.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย ณัฐพล พุฒพันธ์
2.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ พุฒพันธ์
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
91.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย กฤษณะพงศ์ สมใจ
2.เด็กชาย นครธม สมอินทร์
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย ศักดิ์ดา ไชยเพ็ชร
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย พงศพัศ พงษ์วัลย์
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย วุฒิพงศ์ คำสัย
2.เด็กหญิง ภัทรวดี แสนทวีสุข
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นาง ชุติมณฑน์ สมใจ
6 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย นันทภพ ผิวอ่อน
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง จิตภา จันทร์รอง
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย สุวิชา ไชยชาติ
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย มงคล ทองผิว
2.เด็กหญิง สุภัสสรา โนนไทย
1.นาง ชุติมณฑน์ สมใจ
2.นางสาว จินตนา ใจมนต์
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย ศักดิ์ดา ไชยเพ็ชร
1.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
11 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ มนตรีวงศ์
1.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม