#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
91.75
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ แสนยศ
2.เด็กหญิง ปาณิตา อัศวภูมิ
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา สีโทน
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
88.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง น้ำฟ้า รักเกียรติยศ
2.เด็กหญิง เบญญทิพย์ นิลเพชร
3.เด็กหญิง ชนัญธิดา มีมุ้ย
4.เด็กหญิง นรภัทร สารสุข
5.เด็กหญิง นลินญา ลี้พล
1.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
2.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง สุมิตรา สายชม
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง อริสา ประสิทธิ์
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นฤมล คูณสุข
2.เด็กหญิง วิภาดา มีใจ
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ฉัตรมงคล อรินทรศรี
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ บุตรดาวงศ์
3.เด็กชาย ธรรมรัตน์ สะลีสัง
4.เด็กชาย ณัฐพล ดวงดาว
5.เด็กชาย กิตติภณ เมฆไทยสงค์
6.เด็กชาย นันทพงษ์ ภูการ
7.เด็กชาย วรเทพ พุ่มเกษี
8.เด็กชาย ณฐพัฒน์ ดวนใหญ่
1.นาง หัทญณี สารบูรณ์
2.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
3.นางสาว วิลัยลักษ์ แจบไธสง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม