#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง นฤมล สมปอง
1.นางสาว มัลธิกา เสนาภักดิ์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.นางสาว พรรณษา แสงชัย
2.เด็กหญิง บัณฑิตา เชื้อหอม
3.เด็กหญิง ธิดา สินศิริ
4.เด็กหญิง ชมพูนุท บุญตา
5.เด็กหญิง อรทัย สมปอง
6.เด็กหญิง อินทิรา ยอดเทียนธรรม
7.เด็กชาย ภูริ รักสัตย์
8.เด็กชาย วรฉัตร อ่อนสวรรค์
9.เด็กชาย วิศรุต แสนดี
10.เด็กหญิง ขัติยาภรณ์ ธิวัน
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
2.นาย ภานุพนธ์ โชติการ
3.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ไชยทอง
1.นาย ธวัชชัย อินวัน
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ขาวสลับ
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง จิตรทิวา อุ่นแก้ว
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
6 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง วรกาญจน์ เชียงจันทร์ดี
2.เด็กหญิง พรพิมล ระมินโท
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ วิทา
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาง กาญจนา จันดี
7 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ณัฐภัทร ชัยมงคล
2.เด็กหญิง อนุธิดา พันธ์มะลี
3.เด็กหญิง เกษสินี อุ่นแก้ว
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง บัณฑิตา เชื้้อหอม
2.เด็กหญิง ธิดา สินศิริ
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม