#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปิยธิดา อาการ
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย วิริยะ วิลามาศ
2.เด็กชาย ศุภกิตติ์ แก้วดี
3.เด็กหญิง เดือนนภา ค้ำคูณ
4.เด็กชาย ธีรภัทร ศรัทธา
5.เด็กหญิง ศศิประภา เหลื่อมศรีจันทร์
6.เด็กหญิง พิรดา สุรสิทธิ์
1.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
2.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธนพล พอกพูลขำ
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ว่องไว
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นาย หริภูมิ ศรีละพันธ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
71.50
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ยุพา สกุลมลิ
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ศักดินันท์ ศรีธรราษฎร์
2.เด็กชาย พีรธัช แก้วบุญมาก
3.เด็กชาย อาณาจักร แสงขาน
4.เด็กชาย ปฏิภาณ ปัดถา
5.เด็กชาย อรรถพันธ์ รักสุจริต
6.เด็กชาย ศุภกฤต ทองอ่อน
1.นาย สุระพิด เถาว์คำ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
74.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุภาวดี นามอนุ
2.เด็กหญิง สุภัสสรา โพธิ์ศรีทอง
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เพชรอรุณ อ้อมชมภู
2.เด็กหญิง เขมิกา บุญมาก
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย วายุ เอี่ยมสืบนุ่ม
1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม