#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ศุภาวดี แก้วลอย
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ สมนึก
3.เด็กหญิง บุญญดา มุ่งหมาย
1.นาง บัวเลียน ถุงจันทร์
2.นาง ยุวดี วรรณทอง
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา รักโสภา
2.เด็กหญิง เกศสุดา ประพงษ์
3.เด็กหญิง เกณิกา สุวรรณชาติ
1.นางสาว ประไพวรรณ วรรณทอง
2.นางสาว สุภาวดี บุญลี
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง พรสวรรค์ สุมาลี
2.เด็กหญิง พรธิตา สมนึก
3.เด็กหญิง นิรดา เมฆเสน
1.นางสาว อนัญชนา ถุงจันทร์
2.นาง กมล ชูกลิ่น
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
81.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ศักดิธัช อนันต์
2.เด็กหญิง กัญญาภัค บุรมศรี
1.นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
2.นางสาว สุภาวดี บุญลี
5 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ อัฐจักร
1.นาง กมล ชูกลิ่น
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ชัชดาภรณ์ ปราบภัย
1.นาง กมล ชูกลิ่น
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง วรัมพร ชูกลิ่น
2.เด็กหญิง วรรณีนุช เสียงเลิศ
3.เด็กหญิง กีรติกา หนองเทา
4.เด็กหญิง ภัทราพร จันทร์เพ็ญ
5.เด็กหญิง ธัญยพร ชิดชม
6.เด็กหญิง วิภารัตน์ ใช้ชาญวงษ์
7.เด็กหญิง วริศรา วงศ์เกียรติกำจร
8.เด็กหญิง พันณิตา สีไสย
9.เด็กหญิง ณัฐณิชา สมนึก
10.เด็กหญิง ทิพญาภรณ์ แถบมูล
1.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
2.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
3.นาง โยทะกา รักโสภา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม