#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ปิยะ คุณสมบัติ
2.เด็กชาย ปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย
3.เด็กชาย เกียรติภูมิ โพธิ์ทุ่ง
4.เด็กชาย เมธา เสาว์จันทร์
5.เด็กหญิง จิราภรณ์ อุ่นแก้ว
6.เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยชนะ
7.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
8.เด็กหญิง สุทธิดา วังคีรี
9.เด็กหญิง สุรัชดาวรรณ อุ่นแก้ว
10.เด็กหญิง อรกัญญา อุไรพันธ์
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
2.นาง รุ่งนภา จงใจ
3.นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ปิยะ คุณสมบัติ
2.เด็กชาย ปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย
3.เด็กชาย เกียรติภูมิ โพธิ์ทุ่ง
4.เด็กหญิง จีราภรณ์ อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง กัณพัตร จันทร์สง่า
6.เด็กหญิง ภัทรพร ผิวอ่อน
7.เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยชนะ
8.เด็กหญิง อรกัญญา อุไรพันธ์
9.เด็กหญิง สุทธิดา วังคีรี
10.เด็กหญิง สุรัชดาวรรณ อุ่นแก้ว
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
2.นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
3.นาง รุ่งนภา จงใจ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม