#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย อนุชิต อ่อนทรวง
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
2 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง กัญญาภรณ์ ดาวเรือง
2.เด็กหญิง สุพรรษา สังฆวุฒิ
3.เด็กหญิง ยุพิน ปิยมาต
4.เด็กหญิง พิชญา แนบชิต
5.เด็กหญิง พิยะดา แนบชิต
6.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ทองคำ
7.เด็กหญิง พัชราวรี ไชยมะเริง
8.เด็กชาย ธนากร คันธะวัติ
9.เด็กชาย ชนะพล สิมหล้า
10.เด็กชาย ประวิทย์ ลาดหนองขุ่น
11.เด็กชาย พัฒนา ซวงไซ
12.เด็กชาย พรหมเพชร หอมคำ
13.เด็กชาย ทองพิทักษ์ ยอดโพธิ์
14.เด็กหญิง เกศราภรณ์ มณีรัตน์
15.เด็กหญิง สุพรรณี คล้ายจินดา
16.เด็กหญิง นิยามชล ทิพศร
17.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ยอดพูน
18.เด็กหญิง พรรณิษา ศิริเนาว์
19.เด็กหญิง ภัทรธิดา ยอดสิงษ์
20.เด็กชาย วิโรจน์ สีมา
21.เด็กหญิง ณัฐจิภา แนบชิต
22.เด็กหญิง สุจิรา วรรณเพ็ญ
23.เด็กหญิง ศิริิวรรณ วันพุฒ
24.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีสวย
25.เด็กหญิง จิรภิญญา กิ่งก้าน
26.เด็กหญิง ธารทิพย์ ศรีลาชัย
27.เด็กหญิง รัชดา ทะโท
28.เด็กหญิง จิราภรณ์ ยอดพูน
29.เด็กหญิง วรรณวิไล ศรีสวย
30.เด็กชาย ภูวดล เกษมสุข
31.เด็กหญิง สุภาภรณ์ ภักพวง
32.เด็กหญิง ปาฑิตา บัวแย้ม
33.เด็กหญิง โชติกา หงษ์สุวรรณ์
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2.นาย บัวผัน กุลบุตร
3.นาย ประมวล อินอักษร
4.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
5.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
6.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
7.นางสาว พรรณวดี พละศักดิ์
8.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ มั่นพุด
2.เด็กชาย จิรัสชัย เทพรัตน์
3.เด็กชาย จักรพงษ์ พันธ์ยา
4.เด็กชาย สายฟ้า หล้าน้ำคำ
5.เด็กชาย วุฒิศักดิ์ มณีรัตน์
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม