#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย รณชัย บุญเฟรือง
2.เด็กชาย อติชาติ สุรินทร์
3.เด็กชาย ศิริพงษ์ เชื้อหอม
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย ประยนต์ บุญเฟรือง
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
83.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ศวิตา บุญเฟรือง
2.เด็กชาย รพีพัฒน์ ดาบด้วน
3.เด็กหญิง โยธกา อารีย์
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย ประยนต์ บุญเฟรือง
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง สุธาสินี สอดแก้ว
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
4 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง วรรณิษา ยังพลอยเจริญ
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง กนกขวัญ เสาไธสง
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ธิดา สาโรจน์
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ปรเมษฐ์ สอดแก้ว
2.เด็กชาย อภินันท์ มาศศรี
3.เด็กชาย สมพร สุรินทร์
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นางสาว เนาวรัตน์ สุวรรณทอง
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ณัฐภัทร คำใบ
2.เด็กชาย ภคพล เกิดกล้า
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นางสาว กาญจนพร อุ่นแก้ว
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ศรัญญู น้ำกรอง
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ ทองโล่ง
3.เด็กชาย จักรพงศ์ รุ่งคำ
4.เด็กชาย วรายุส กลับสูงเนิน
5.เด็กชาย ศิริโชค พรมพล
6.เด็กหญิง พรวิภา ขุนฤทธิ์
7.เด็กหญิง อลิสา จารัตน์
8.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สายจันทร์
9.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำหมื่น
10.เด็กหญิง อรณิชา บุญเฟรือง
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
3.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.20
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ไชยทอง
1.นางสาว สุภวัลภ์ ถุงจันทร์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม