#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย นทีธร ุบุญเพิ่ม
2.เด็กชาย รพีภัทร ชาลี
3.เด็กชาย ธนากร ชาภักดี
1.นาย วีรวัฒน์ดำ ดำลี
2.นาง นาทยา ดำลี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย อนุชิต ภาประกอบ
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ครองยุติ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง กชกร พรมสงวน
2.เด็กหญิง นันธดา สารภาพ
3.เด็กหญิง เขมจิรา แพงคำแดง
4.เด็กหญิง ณัฐชา เกษรจันทร์
5.เด็กหญิง รุจิษยา โสดามา
1.นาง สมาภรณ์ ่ชนิดพันธ์
2.นาย เพทาย เพชราเวช
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ธนภัทร ทำนุ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
6 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง โสภิตา จันทราศักดิ์
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ธนกร วงค์ชัยภูมิ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง อัญชิษฐา บุญโชติ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ปั้นอังกูล แสงยา
2.เด็กหญิง พิชญา โพธิ์ทอง
3.เด็กหญิง ชนันพร นรบุตร
1.นาง มาณวิกา บุญรินทร์
2.นางสาว จันจิรา ศรีวินัย
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.20
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง เนตรนารี ทำนุ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
11 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ สุวรรณคำ
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา ครองยุติ
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
12 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ปาณสิน อัมภรัตน์
2.เด็กชาย แผ่นดิน ศักดา
3.เด็กหญิง ณัฐธิชา เกษรจันทร์
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
2.นาย เพทาย เพชราเวช

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม