#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง นัชชา บุตรพรม
1.นาง สำรวย ประจันทร์
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง ศลิษา เตียงตั้ง
1.นาย เดชา พรมมาสุข
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
88.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง กชพร แหวนหล่อ
2.เด็กหญิง ชยิสรา พูนวิลัย
1.นางสาว ทิพย์สุดา นาราสา
2.นางสาว รติพร หินคำ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม