#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จิรัชญา โคสารคูณ
2.เด็กหญิง ชัญญา บุลา
3.เด็กหญิง ชลนิภา แทนทับ
4.เด็กหญิง ปนัดดา ทองบุตร
5.เด็กชาย ณัฐพนธ์ พรมรักษ์
6.เด็กชาย พีรพัฒน์ สุนะวัง
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ภานุมาศ ตามบุญ
2.เด็กหญิง ผริตา บัวเตย
3.เด็กหญิง ดรัลพร นรินนอก
4.เด็กหญิง ปนัดดา ทองบุตร
5.เด็กหญิง ไหมแก้ว ก้อนทอง
6.เด็กหญิง กานติมา สืบสา
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
3 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง พัชรธิดา ใสเนตร
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ จันทองหลาง
3.เด็กหญิง วราภรณ์ สุริยเลิศ
1.นางสาว วรรณภา คามะทิตย์
2.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย สิทธิชัย กระมลรัมย์
1.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย กฤษฎา เมษาดี
2.เด็กชาย สุรนาท สาวันดี
3.เด็กชาย อนุชิต โคบุตร
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
2.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
6 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สวัสดี
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
7 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย นันทศักดิ์ วังชัย
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย ณัฐชัย กงแก้ว
1.นาย แสงเพชร พันธ์คำ
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย กฤษ ศรีภักดี
2.เด็กหญิง วิลาวัลย์ พรมวันดี
3.เด็กหญิง วิชุดา โพธิ์งาม
1.นาง บัวลา เจริญศรีเมือง
2.นาง บัวกมล กัลยา
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย อภิรัตน์ วันทะวี
2.เด็กชาย สถาพร โมลิดา
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
11 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง สุทธิดา เทพตาแสง
1.นาย สมยศ รัชตะวรรณ
12 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย นนท์ทวัส สุพรรณเมือง
2.เด็กชาย โกเมนทร์ เทนสุนา
1.นาย นิติภูมิ บุญพา
2.นาย วีระชัย บุญนำ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม