#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย สุริยัน นินขาว
2.เด็กชาย สุริยา นินขาว
3.เด็กชาย ธนภัทร บริสุทธิ์
4.เด็กชาย ชัยรัตน์ พลศรี
5.เด็กชาย กานต์ตะวัน พรมมาโฮม
6.เด็กชาย เจษฎา สิมมาจารย์
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
2.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
3.นาย นพพร แสงสงค์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย เจษฎา ชาบุญเรือง
1.นาง สุนิตา นันเสนา
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย อัฐพล โจมสติ
2.เด็กชาย เจษฎา ชาบุญเรือง
1.นาย พีรวัส บุญร่วม
2.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม