#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง พรทิพา มีทรัพย์
2.เด็กหญิง ทิพรัตน์ ไชยตะวงศ์
3.เด็กหญิง จารุวรรณ วิสัชนาม
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
2.นาย ตฤณ ทีงาม
2 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ชฎาวรรณ ไพรบึง
2.เด็กชาย ปุณณรัตน์ ดวงอุทัยเอก
1.นาย ตฤณ ทีงาม
2.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กรรติมา ปลื้มหอม
1.นาง นิตยาพร พรมมาสุข
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ณัฐพล แก้วเขียว
2.เด็กชาย นันทิพัฒน์ พลชัย
3.เด็กชาย ไกรวิชญ์ ระแสนพรหม
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
2.นาย สถาปณะ มาทอง
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กัณฐิกา เต็มพิมาย
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ลีลาวดี มะลิต้น
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ต้นข้าว ยิ่งชาติ
2.เด็กหญิง พิติพร สืบสา
3.เด็กหญิง วิภารัตน์ กลไกล
4.เด็กหญิง สกุณา สงสาร
5.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ยิ่งชาติ
6.เด็กหญิง สุดาวรรณ มาทอง
7.เด็กหญิง สุธินันท์ ยิ่งชาติ
8.เด็กหญิง ชลดา บุดดาลี
9.เด็กหญิง วาสนา ทัดเทียม
10.เด็กหญิง ช่อทิพย์ ไชยตะวงศ์
1.นาง สุธิดา โสดาโคตร
2.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
3.นาย สถาปณะ มาทอง
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กรรณิกา สลับหมุน
2.เด็กหญิง อุษา มาทอง
3.เด็กหญิง อรสา ทองลอย
4.เด็กหญิง อาริษา ประพันธ์
5.เด็กหญิง สุรารักษ์ พันธุรัตน์
6.เด็กหญิง เปรมชนัน เรเรือง
7.เด็กหญิง คำแก้ว มั่นอาษา
8.เด็กหญิง อรวรรณ ติงสะ
9.เด็กหญิง บัวทอง ไพรบึง
10.เด็กหญิง บุณยานุช มีศรี
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
3.นาย สถาปณะ มาทอง
9 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ ระดวง
2.เด็กชาย คงฤทธิ์ มีบุญ
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง เย็นฤดี ยศวิจิตร
10 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80.59
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ศิริวัฒน์ ปัทมะ
1.นาง นิตยาพร พรมมาสุข
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย จิราวัฒน์ มะลิต้น
2.เด็กหญิง รินดา มะลิต้น
3.เด็กหญิง ณัฐนิชา ลาพันธ์
4.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เหลืองกระโทก
5.เด็กหญิง นันทรัตน์ ตั้งมั่น
6.เด็กหญิง วิลัยลักษณ์ ปัตเนตร
7.เด็กหญิง วันวิสา มาทอง
8.เด็กหญิง แก้วตา มีศรี
9.เด็กหญิง รุธิรา สมใจ
10.เด็กหญิง วราภรณ์ ทองพระธรรม
1.นาย บุญญาต ภักดีพงษ์
2.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
3.นาง สุธิดา โสดาโคตร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม