#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ลาภทวี
2.เด็กหญิง ทิพย์ปราณี โกทา
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ มีชัย
4.เด็กหญิง อณัศญา กายชาติ
5.เด็กหญิง ภัทราวดี จินดามณี
6.เด็กหญิง มนัสพร สังข์ทอง
1.นาย ประดิษฐ์ มีดี
2.นางสาว ไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐ
3.นาย ประสิทธิ์ เกษบุรมย์
2 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง รุ่งฤทัย นวลแย้ม
2.เด็กหญิง ศุทธดา ศรีหาวงค์
3.เด็กหญิง กิตติพร โกทา
4.เด็กหญิง กัญญาวีร์ พรมชาติ
5.เด็กหญิง ปวีณา สังข์กูล
6.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ เห็มสนาน
7.เด็กชาย วีรชัย สงคราม
8.เด็กชาย ทยากร ใจชอบดี
9.เด็กชาย ปุณณวิช ก้านสี
10.เด็กชาย ณัฐพล ศิลปศร
1.นางสาว กมลรัตน์ เทียนนาวา
2.นางสาว กาญจนา บังเสียน
3.นางสาว หทัยรัตน์ สุวรรณคำ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กชาย สิทธิพล ติดหงิม
1.นาง ภัทรวรินทร์ ท้าวมา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม